Reňklenen aýna

Gysga düşündiriş:

Nobler reňkli aýna ýüzmek prosesi bilen öndürilýär. Aýnanyň güýjüni pida etmezden, adaty ýüzýän aýnany reňklemek üçin diňe eriş döwründe akyl oksidlerini goşuň.Reňk aýnanyň esasy işleýşine täsir etmez, ýöne görünýän ýagtylygyň şöhlelenmesi adaty arassa aýnadan birneme ýokarydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bürünç, çal, ýaşyl, gök, gülgüne reňkli aýna

Aýratynlyklary

1 Gün energiýasy.Aýna gün ýylylyk şöhleleriniň üsti bilen geçişi azaltmak bilen energiýany tygşytlap we daşky gurşawymyzy gorap bilerdi.

2 Dürli reňk wariantlary.Nobler reňkli aýna reňkli we özüne çekiji görnüşe eýe, häzirki zaman binalary bezemek, estetiki maksada ýetmek üçin ulanylyp bilner.

3 Çuňňur işlemek üçin gowy substrat.Ony aňsatlyk bilen kesip, burawlap, izolýasiýa edip, örtüp, egilip, laminirlenen, gyzgyn, ýüpek ekran we ş.m.

Arza

Hytaý reňkli aýna, ýylylyk izolýasiýasy we ýagtylyk zerur bolan aýna perde diwarlarynda, penjirelerde we gapylarda giňden ulanyldy.Döwrebap we özüne çekiji görnüşi sebäpli Hytaý reňkli aýna bölekler, ekran tekjeleri, vitrinler, stol üstleri we mebel aýna ýaly içerki bezegde hem ulanyldy.

Aýratynlyklary

Aýna reňk: Bürünç / goýy bürünç / Euroewro çal / goýy çal / fransuz ýaşyl / goýy ýaşyl / umman gök / Ford gök / goýy gök / gülgüne we ş.m.

Aýnanyň galyňlygy: 3mm / 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 15mm / 19mm we ş.m.

Aýna ululygy: 2440mm × 1830mm / 3300mm × 2140mm / 3300mm × 2250mm / 3300mm × 2440mm / 3660mm × 2140mm we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki: