Boýagly aýna / Lakly aýna

Gysga düşündiriş:

Lakly aýna diýlip atlandyrylýan Nobler reňkli aýna, ýokary çydamly we çydamly laky tekiz aýna ýüzüne goýup, soňra hemişelik temperatura bolan peje bişirip, lak bilen stakany hemişelik baglanyşdyryp, ýokary hilli ýüzýän aýna bilen öndürilýär.

Boýalan aýna (Lakly aýna) ölçeg we reňk talaplaryna laýyk gelýär, dizaýnerlerden we gurnama hünärmenlerinden, ýaşaýyş we söwda jaýlarynda ulanylanda idealdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Boýagly aýna / Lakly aýna

Indi reňklenen aýna (Lakly aýna) aşhana bezegi we fon diwary üçin giňden ulanylýar. Esasanam aşhana paneli hökmünde ulanylýar, ýagly hapalar bilen hapalanmak aňsat däl.Şeýle hem baý dürli reňkler bilen, gara reňkli aýna, ak lakly aýna, çal lakly aýna, pil süňkünden ýasalan aýna, ýaşyl lakly aýna, gyzyl reňkli aýna we ş.m.Goşmaça arassa ýüzýän aýnanyň geçirijiligi has ýokary bolansoň, goşmaça arassa reňkli aýna has meşhur bolýar.

Aýratynlyklary

1 Baý reňk saýlaýjy.Boýalan aýna dürli reňk talaplaryna laýyklykda öndürilip bilner we ýumşak, döwrebap şöhle saçýar.

2 Iň ýokary suwa çydamly we çyglylyga çydamly öndürijilik.Bu, hammamda we aşhanalarda ulanmak üçin iň amatly boldy.

3 Çydamly görnüş.Lak aýnanyň arka tarapyna baglanýar, boýagyň düşmegi aňsat däl.

4 Easyeňil tehniki hyzmat we güýçli menek garşylygy.Lakly aýna ýagly hapa garşy durmakda gowy ýerine ýetirýär.Şonuň üçin hiç hili gödek iş gerek däl, boýalan aýna panelleri gowy arassalap bolýar.

5 UV çydamly we güýçli reňk garramagyna garşylyk.Boýalan aýna diňe bir adaty ýüzýän aýnanyň artykmaçlyklaryna eýe bolman, eýsem güýçli reňk garramagyna garşydyr.Reňk boýagy stakana berk ýapyşyp bilerdi, ýiti zatlar bolmasa, boýag öçmez.

Arza

Aşhanalar, çyzgylar, stoluň üstleri

Şkaflar, mebel, şkaf, şkaf

Gapylar, diwarlar, bölekler

Vanna otaglary, aýratyn diwarlar

Aýratynlyklary

Boýag reňki: Gara / Ak / Gyzyl / Greenaşyl / Gök / Gret we ş.m.

Aýnanyň reňki: Arassa ýüzýän aýna / Ultra arassa ýüzýän aýna

Aýnanyň galyňlygy: 3mm / 4mm / 5mm / 6mm we ş.m.

Ölçegi: 2440mm × 1830mm / 3300mm × 2140mm / 3300mm × 2250mm / 3300mm × 2440mm we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki: