Sanly çap ediş aýnasy

Gysga düşündiriş:

Sanly çaphana aýnasy, berkitme döwründe keramiki syýa aýnanyň ýüzüne gyzdyrmak üçin iň ösen tehnologiýa bilen öndürilýär.Beýleki çaphana aýna bilen deňeşdirilende, sanly çaphana aýnasy dizaýnerler üçin has çeýeligi hödürleýär.Aýnada diňe dürli nagyşlar, reňkli şekil we özüne çekiji grafikalar çap edilip bilinmez, hatda mermer we agaç dänesi aýnanyň üstünde aýdyň görünip biler.Keramiki syýa aýnanyň ýüzüne bölünip, aýnanyň aýrylmaz bölegine öwrülýär, soň çydamlylygy ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bezeg üçin gyzgyn aýnada sanly çap ediji aýna

Aýratynlyklary

1 Örän çydamlylyk.Keramiki syýa gyzgynlyk prosesi arkaly aýnanyň üstünde we sanly çaphana aýnasynyň bir bölegine öwrülýär, şonuň üçin çydamlylygy ajaýyp, reňkini ýitirmek kyn.

2 Has takyk we takyk suratlar.Çäklendirilmedik hakyky surat real nagyşlary.Örän jikme-jiklikler aýnada aýdyň çap edilip, iň ösen tehnologiýa bilen has ýokary aýna öndürijiligini getirip bilerdi.

3 Çyglylyga gowy garşylyk we kislota garşylygy, çyzylmagyna garşylyk we ajaýyp howa garşylygy.

4 Aýna üçin täsirli we tygşytly çözgüt.Diňe uly fasadlar üçin däl, eýsem bir bölek aýna üçin hem amatly.

5 Ajaýyp howpsuzlyk öndürijiligi.Sanly çaphana aýnasy has berkitmek prosesi bilen öndürilýär, gyzgyn aýna ýa-da berk aýna ýaly gowy howpsuzlyk aýratynlyklaryna eýe.

Arza

Hytaý sanly çaphana aýnasy çözgüdi dürli reňkler we nagyşlar bilen üpjün edýär, has çuňňur joşgun we aýdyňlyk öndürijiligi täsirli we hemmetaraplaýyn çaphana aýna çözgütlerini hödürleýär, fasad diwarlary, bölekler ýaly binagärlik, senagat we içerki dizaýn programmalarynda giňden ulanyldy. , arka ýazgylar, dükanlar we ofis.

Aýratynlyklary

Aýnanyň galyňlygy: 3mm / 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 15mm we ş.m.

Aýnanyň ululygy: Talap boýunça iň uly ululygy 6000mm × 3200mm çenli bolup biler


  • Öňki:
  • Indiki: