Temperli aýna

Gysga düşündiriş:

Nobler gyzgyn aýna (Güýçli aýna), gyzgyn peçde ýüzýän aýna bilen öndürilýär.Ojak aýnany 620 around töweregi temperaturada gyzdyrýar, soň bolsa aýna ýüzüne gysyjy stres bilen söndürmek prosesini başdan geçirýär, ýöne aýnanyň merkezi dartgynly bolup galýar, bu bolsa aýnanyň güýjüni berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Temper aýna, berk aýna, ýylylygy güýçlendirýän aýna

Aýratynlyklary

1 Howpsuzlyk öndürijiligi.Nobler gyzgyn aýna gowy howpsuzlyk ýerine ýetirijiligine eýedir.Bir gezek döwülen, gyzgyn aýna gaplanan böleklere bölünip, adamlar üçin zyýany bolmadyk ownuk zyýansyz böleklere (aýna ýagyşy hem diýilýär) döwülip biler.

2 Iň ýokary täsir garşylygy.Nobler gyzgyn aýna, adaty ýüzýän aýnadan 4 ~ 5 esse uly garşylyk görkezýär.Himiki temperatura pr fiziki gyzgynlyga garamazdan, iki tarapam aýnanyň güýjüni ýokarlandyrdy.

3 Ajaýyp ýylylyk durnuklylygy.Nobler gyzgyn aýna adaty aýna garanyňda ýylylyk döwülmegine has güýçli garşylyk görkezýär.260 ℃ ~ 330 to çenli temperaturanyň üýtgemegine çydap biler

4 epokary egilme güýji.Düwürtikli aýna, dykylan aýnadan ýa-da ýylylygy güýçlendirýän aýnadan ýokary egilme güýjüne eýe.

Arza

Gowy howpsuzlyk öndürijiligi, ýokary täsir garşylygy we ajaýyp ýylylyk durnuklylygy bilen.Aşakdaky meýdanlarda Hytaýyň gyzgyn aýnasy giňden ulanylýar,

Windows, gapylar, perde diwarlary we dükanlar, asman görnüşleri

Bölümler, duş otaglary, balustradlar, dükanlar we çüýşeler

Mebel, stol üstleri, mikrotolkun, peçler we ş.m.

Aýratynlyklary

Aýna görnüşi: Anneled aýna, ýüzýän aýna, nagyşly aýna, LOW-E aýna we ş.m.

Aýna reňk: Arassa / goşmaça arassa / bürünç / gök / ýaşyl / çal we ş.m.

Aýnanyň galyňlygy: 3mm / 3.2mm / 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 15mm / 19mm we ş.m.

Ölçegi: Talap boýunça

Iň uly ululygy: 12000mm × 3300mm

Iň pes ululygy: 300mm × 100mm


  • Öňki:
  • Indiki: