Tupana çydamly aýna

Gysga düşündiriş:

Nobler harasatyna çydamly aýna, täsire çydamly aýna ýa-da tupana garşy aýna diýlip atlandyrylýan howpsuzlyk aýnasynyň bir görnüşidir.Aýna panelleriň arasynda has güýçli polimer bolan, tupana çydamly aýna binany aşa howadan, güýçli ýagyşdan, güýçli şemallardan, galyndylardan we galyndylardan gorap bilýän laminirlenen aýna görnüşinde binanyň gurluşyna zeper ýetirmez.Hat-da döwülen aýna bölekleri has güýçli polimer gatlagyna ýapyşýar, ýelden, ýagyşdan, tupandan we hüjümçilerden goragy emele getirýär, bu töwekgelçilikli kenarýaka sebitlerinde iň oňat aýna çözgüdi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tupana çydamly aýna, täsire çydamly aýna

Aýratynlyklary

1 Iň ýokary howpsuzlyk öndürijiligi.Tupana çydamly aýna aşa howa şertlerinde täsirine garşy durup biler.Tüweleýde, aýna döwülse we ýel we ýagyş binanyň içine girse, birden basyşyň üýtgemegine sebäp bolar, üçekler ýarylyp, diwarlar ýykylyp biler.Emma tupana çydamly aýna penjireleri we gapylary saklap, binany gowy gorap biler.

2 Aýnanyň aşaky deformasiýa derejesi.Aýna panelleriň arasynda has güýçli polimer gatlagy bolany üçin, aýnanyň deformasiýa derejesini peseldip biler, has ýokary täsire çydamly.

3 Gowy ses izolýasiýa öndürijiligi.Tupana çydamly aýna, öýüň has amatly bolmagy üçin daşarky sesleri azaltmaga kömek edip biler.

4 Ultramelewşe şöhlelerine garşy duruň.Tupana çydamly aýna, içini goramak üçin 99% UV şöhlelerini ýapyp biler.

5 insurancetiýaçlandyryş çykdajylaryny azaltmaga kömek ediň.Tupana çydamly aýna diňe bir aşa howa şertlerinde goramaga kömek etmän, eýsem daşarky adamlary otagyňyza rugsatsyz girmeginiň öňüni alyp, öý ogurlyklaryny azaldýar.

Arza

Hytaýyň tupana çydamly aýnasy binany goramak üçin ýokary töwekgelçilikli kenarýaka sebitlerinde giňden ulanylýar.Perde diwarlary, potoloklar, aýna paneller, balustrad, tutawaçlar, penjireler we gapylar, aýna pol, aýna basgançaklar we ş.m.

Aýratynlyklary

Aýnanyň galyňlygy: 5mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 15mm / 19mm / 22mm / 25mm we ş.m.

Gatnaşyk görnüşi: PVB / SGP

PVB galyňlygy: 0.38mm / 0.76mm / 1.14mm / 1.52mm / 1.90mm / 2.28mm / 3.80mm.etc

SGP galyňlygy: 0.89mm / 1.52mm / 2.28mm / 3.04mm we ş.m.

Ölçegi: Talap boýunça iň uly ululygy 12000mm × 3300mm


  • Öňki:
  • Indiki: