LOW-E aýna

Gysga düşündiriş:

“Nobler LOW-E” aýnasy (pes duýgurlyk aýnasy), bir ýa-da birnäçe gatlak metal oksidleri we beýleki birleşmeler bilen örtülen energiýa tygşytlaýan aýna.Wakuum tüýkürmek prosesinde öndürilýär.Bu örtük pes ýylylyk geçirijiligine eýe, ýylylygyň ýitmegini ýa-da gazanmagyny azaldýar we ýagtylygy dolandyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pes e aýna, gün dolandyryş aýnasy, pes duýgur aýna

LOW-E aýnanyň görnüşi

1 Onlaýn LOW-E aýna (gaty örtülen LOW-E aýna), inçe metal oksid gatlagy bilen önümçilik wagtynda öndürilýär we gyzgyn aýna ýüzüne täsirli kebşirlenýär.Bu proses gaty çydamly gaty palto getirýär.

2 Offline LOW-E aýna (ýumşak örtükli LOW-E aýna).Örtük emele gelen aýna ulanylýar.Hil aýnasy inert gazdan doly vakuum kamerasyna girýär.Wakuum kamerasynda metal molekulalar aýnanyň üstünde dökülip, ​​ýumşak palta emele geldi.

Singleeke kümüş LOW-E aýna, goşa kümüş LOW-E aýna we üç kümüş LOW-E aýna bar.Hemmesiniň aýna ýüzünde köp gatlak bar, kümüş gatlagyň içinde ýerine ýetirişde möhüm rol oýnaýar.

Aýratynlyklary

1 Energiýany tygşytlamakda ýokary netijelilik.LOW-E aýna ýylylygyň ýokarlanmagyny ýa-da ýitgisini azaltmaga kömek edýär, ajaýyp energiýa tygşytlaýjy ýerine ýetirýär.

2 Ajaýyp ýylylyk öndürijiligi.Adaty aýna bilen deňeşdirilende, LOW-E aýna aýna arkaly geçirilýän ýylylygy 30% töweregi azaldyp biler.Jübüt aýna penjireler üçin, 3 mm adaty aýna bilen deňeşdirilende, LOW - E örtükli we dogry çarçuwaly, 70% -e çenli ýylylyk ýitgisini we ýylylygyň 77% -ini saklap biler.

3 Gowy optiki öndürijilik. LOW-E aýna görünýän ýagtylyga ýokary aç-açan, şöhlelenme sebäpli ýüze çykýan ýalpyldawuk problemalardan we ýagtylygyň hapalanmagynyň öňüni alyp biler.

4 Islenýän amatly jaýa ýetiň.LOW-E aýna zerur SHGC (gün ýylylygy artdyrmak koeffisiýenti), U-baha we görünýän ýagtylyk geçirijisi ýaly zerur tehniki parametrlere ýetip biler, amatly otag getirýär.

Arza

Energiýany tygşytlamaga we daşky gurşawy goramaga has köp üns berýänligi sebäpli, LOW-E aýna gurluşykda, penjirelerde we gapylarda, perde diwarlarynda we fasadlarynda, asman bezeglerinde we ş.m. giňden ulanylar.

Aýratynlyklary

Aýnanyň galyňlygy: 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm we ş.m.

Aýna reňkler: Arassa / Ultra arassa / gök / ýaşyl we ş.m.

Aýna ululygy: 2440mm × 1830mm / 3300mm × 2140mm / 3300mm × 2250mm / 3300mm × 2440mm we ş.m.

LOW-E aýnanyň görnüşi: Offline ýumşak LOW-E / Onlaýn gaty örtük LOW-E / silvereke kümüş LOW-E aýna / Iki kümüş LOW-E aýna / Üç kümüş LOW-E aýna


  • Öňki:
  • Indiki: