Küpek ekran aýnasy

Gysga düşündiriş:

“Nobler Silk Screen” aýnasy, ýüpek ekrany çap ediji aýna diýlip hem atlandyrylýar, bezeg aýnasynyň bir görnüşidir.Keramiki syýa, temperatura prosesinde ýokary temperaturaly ekran meshi bilen aýnanyň üstünde gowrulýar, ajaýyp çydamlylygy getirýär.Aýnadaky nagyş düşnüksiz we düşnüklidir.Silüpek ekrany çap edýän aýna howpsuzlyk aýnasydyr, ýylylyk öndürijiligi ajaýyp.Çyglylyga we kislota garşy durýar, parlaklyga we gün kölegesine täsir edýär.Dizaýnerler we arhitektura üçin reňkli bezeg amaly bilen üpjün ediň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bezeg üçin dürli reňkli ýüpek ekran aýna

Aýratynlyklary

1 Adatdan daşary çydamlylyk.Keramiki syýa gatlagy gyzgyn peçde aýnada gowrulýar.Kislota garşylygy we çyglylyga garşylyk häsiýetleri onlarça ýyllap reňkleri gorap biler.

2 Bol bezeg täsiri. Aýnadaky dürli nagyşlar we aýdyň nagyşlar bilen ýüpek ekranly aýna döwrebap binalarda ajaýyp bezege eýe.Aýna müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

3 Howpsuzlygyň ýokary öndürijiligi.Küpek ekran aýnasy gyzdyrylýar, bir gezek döwülse, ownuk bölejikler adamlar üçin zyýansyz, gowy howpsuzlyk aýratynlyklaryna eýe.

4 Gün gözegçiliginiň gowy öndürijiligi.Bu nagyşlar adamlar üçin şahsy durmuşyň eldegrilmesizligini getirip biler, şeýle hem otagda baý ýagtylygy üpjün edip, has amatly edip biler.

5 Glalpyldawuga garşy gowy täsir we çyzylmaga garşy durmak, kislota we çyglylyga garşy durmak.

Arza

Hytaýda ýüpek ekranly çaphana aýnasy, bezegde özboluşly howpsuzlyk ýerine ýetirijiligi bar, beýlekiler bilen çalşyp bolmaz.Dürli reňkli köp nagyşlar estetikany güýçlendirýär.Küpek ekran aýnasy fasad aýnasy, perde diwary, bölek aýna, girelge aýnasy, hammam aýnasy, şkaf aýnasy, asman görnüşleri hökmünde ulanyljak iň oňat önümdir.Işleýän penjireler, balkonlar, tekjeler, aýlawlar, dükanlar we dükanlar we ş.m.

Aýratynlyklary

Aýnanyň galyňlygy: 3mm / 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 15mm we ş.m.

Aýnanyň ululygy: Talap boýunça iň uly ululygy 6000mm × 3200mm çenli bolup biler


  • Öňki:
  • Indiki: