Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bu ýerde kanagatlanarly jogap tapyp bilmeseňiz, haýyş edýärinbilen habarlaşyňgönüden-göni.

Näme üçin Nobler aýnasyny saýlamaly?

“Nobler Glass” Hytaýyň iň uly aýna üpjün edijilerinden biridir.Aýnanyň hili bäsdeşlik bahasy bilen kepillendirilýär.Baý tejribesi bolan hünärmenler topary has uly bazar paýyny gazanmaga kömek edip biler.

Sizden sitata nädip almaly?

Bize aýna düzüminiň, galyňlygynyň, reňkiniň, ululygynyň, mukdarynyň we gaýtadan işlenişiniň anyk jikme-jiklikleri gerek.

Bahalaryňyz näme?

Gowy aýna hiline esaslanyp, bizden bäsdeşlik sitatasyny alyp bilersiňiz.Takyk bahasy üçin almak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Her aýna üçin MOQ näme?

MOQ kiçi aýna ululygy üçin bir sandyk.Ekspress daşap bilýän bolsa, 1 ~ 2 aýna bölek hem öndürilip bilner.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Bir stockadaky umumy önümler üçin haýal etmän iberip biler.
Adatça 3 hepdäniň içinde öndürilmeli stakan üçin.

Dürli aýnany bir gaba garyşdyryp bilerinmi?Glassa-da aýna beýleki ýükler bilen garyşmalymy?

Dürli stakany dürli ululyklar we aýratynlyklar bilen garyşdyryp bileris.Dürli ýük aýna bilen garylyp bilner, biz ony siziň üçin konteýnerde gowy düzeris.

Mysal üçin tölegler nähili?

Adaty aýna nusgalary mugt, 1 hepdeden iberilip bilner.
Customöriteleşdirilen nusgalar üçin önümçilik bahasyny tölemeli, sargyt tassyklanyňyzdan soň önümçilik bahasyny yzyna gaýtaryp bereris.3 hepdeden iberilip bilner.

Kepillik nähili?

Aýna önümlerimiz üçin 10 ýyl kepillik berýäris.

Töleg şertleriňiz näme?

Töleg şertlerimiz T / T, L / C, D / P.

Aýna we aýna ýöriteleşdirilen ululygy we dizaýny öndürip bilersiňizmi?

Elbetde, hünärmen toparymyz dürli talaplara görä ululyklary we dizaýnlary öndürip biler.

Aýna paketiňiz näme?Ygtybarlymy?

J: Adatça umman we gury ýer gatnawy üçin amatly agaç sandyklary ulanýarys.Agaç sandyklar ýeterlik derejede güýçlidir.Adingükleýän işgärlerimiziň aýna gaplamak, ýüklemek we düzeltmek boýunça 10 ýyldan gowrak tejribesi bar.Picturesüklemek suratlary, ýüklemekden soň size iberiler.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, resminamalary talaplaryňyza görä taýýarlap we iberip bileris.Tehniki maglumatlar, laýyklyk, ätiýaçlandyryş, gelip çykyşy, tüsse we beýleki zerur eksport resminamalary ýaly.

Okean ýükleri nähili?

Okean ýükleri üçin MSK, CMA, COSCO, MSC bilen şertnama baglaşdyk.Alan ýük derejämiz häzirki bazardan has gowudyr, bizden import etmegiňizi tygşytlap biler.