Luwer aýna

Gysga düşündiriş:

“Nobler Louver Glass” aýnany zerur ululykda kesip, iki uzyn gyrasyny ýuwup ýa-da üwemek arkaly öndürilýär.Gurlandan soň, has gowy aýna şemallaşdyrmaga mümkinçilik berýär we görnüşe päsgel bermezden sazlanýar.Arassa howa, ýagtylyk we şemal söýgüli aýnadan geçmäge rugsat berilýär.Aşyk aýna ýodajykda oturdylýar, açyk egilýär we bitewi ýapylýar.Aşyk aýna görnüşi, açyk söýgüli aýna, reňkli söýgüli aýna, şöhlelendiriji söýgüli aýna, aýazly söýgüli aýna, LOW-E söýgüli aýna, nagyşly aýna aýnasy, laminirlenen aýna aýnasy, stoly arassa aşyk aýna, kislota bilen örtülen aýna we ş.m. üstünde.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Louver aýna, jalousie aýna, louvre aýna çüýşeler

Aýratynlyklary

1 Aýna çüýşeler howa çalşygynyň dürli talaplaryna laýyk gelýär.Aýna pyçaklaryň perişdelerini sazlamak arkaly dürli ugur, dürli howa çalşygy we tizligi gazanylýar.

2 Ajaýyp yşyklandyryş öndürijiligi.Aşyk aýna arassa howanyň we ýagtylygyň geçmegine mümkinçilik berýär, şonda ajaýyp yşyklandyryş görnüşe päsgel bermezden, otagy amatly edip biler.

3 Easyeňil tehniki hyzmat.Aşyk aýnany aňsat arassalamak, az çykdajy etmek.

4 Ajaýyp görüş we howa çalşygy öndürijiligi.

Arza

Hytaýyň söýgüli aýnasy dürli görnüşlere eýe, penjirelerde, ofislerde, ýatylýan otaglarda, otaglarda we dynç alyş otaglarynda giňden ulanylýar.Ajaýyp howa çalşygy ýerine ýetirýän ajaýyp aýna erginidir.Käbir ýaşaýyş jaýy üçin söýgüli aýna daşarky bezeg hökmünde hem ulanylýar.

Aýratynlyklary

Aýnanyň galyňlygy: 4mm / 5mm / 5.5mm / 6mm we ş.m.

Aýna reňk: Arassa / goşmaça arassa / bürünç / ýaşyl / gök / çal we ş.m.

Aýna görnüşi: Arassa ýüzýän aýna / reňkli aýna / şöhlelendiriji aýna / nagyşly aýna / laminirlenen aýna / kislotaly çüýşe aýna we ş.m.

Aýna ululygy: Talap boýunça


  • Öňki:
  • Indiki: