Izolýasiýa aýna

Gysga düşündiriş:

Nobler izolirlenen aýna (izolýasiýa aýnasy ýa-da IGU), spacer bilen bölünip, butil ýelimi, kükürt ýelimi ýa-da gurluş möhürleýji bilen möhürlenen iki ýa-da has köp aýna panelden durýar.Aýna panelleriň arasyndaky boşluk gury howa ýa-da inert gaz bilen doldurylyp bilner (Argon ýaly).

Nobler izolýasiýa edilen aýna, aýna paneller arkaly ýylylyk geçirişini azaltmagyň iň täsirli usulydyr.Esasanam LOW-E aýnadan ýa-da şöhlelendiriji aýnadan ýasalýar.IGU energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak talaplaryny kanagatlandyrýan ilkinji saýlaw boldy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Izolýasiýa edilen aýna, IGU, perde diwary goşa aýna

Aýratynlyklary

1 Ajaýyp energiýa tygşytlaýjy.Heatylylyk geçirijilik häsiýetleriniň pesligi sebäpli izolýasiýa edilen aýna içerde we daşarda energiýa çalşygyny azaldyp biler, soň bolsa energiýany 30% ~ 50% tygşytlap biler.

2 Iň ýokary ýylylyk izolýasiýasy.Aýna panelleriň arasyndaky çukur bölegi ýapyk ýerdir we desikant bilen guradylýar, aýna panelleriň üsti bilen ýylylyk geçirişini azaldyp, soňra ýokary ýylylyk izolýasiýa täsirini getirip biler.

3 Gowy ses izolýasiýasy.Nobler izolýasiýa edilen aýna has gowy izolýasiýa ýerine ýetirijiligine eýe bolup, sesiň 45db çenli azalmagyna sebäp bolup biler.

4 Kondensasiýa çydamly.Aýna panelleriň arasyndaky desikant, çukuryň boş ýeriniň gurakdygyny we aýnada aýazyň bolmazlygyny üpjün etmek üçin çyglylygy siňdirip biler.

5 Baý reňk äheňleri we has estetiki many.Izolýasiýa edilen aýna has estetiki many almak üçin dürli reňk talaplaryna laýyklykda öndürilip bilner.

Arza

Windows, gapylar, perde diwary, asman görnüşleri

Myhmanhana, ofis binasy, mekdepler, hassahanalar, dükanlar, kitaphana

Energiýany tygşytlamak, ýylylyk izolýasiýasy, ses izolýasiýasy we ş.m. täsirine ýetmeli beýleki ýer.

Aýratynlyklary

Aýna görnüşi: Aýna arassalamak / Goşmaça arassa aýna / LOW-E aýna / Reňkli aýna / şöhlelendiriji aýna

Galyňlygy: 5mm + 6A + 5mm / 6mm + 9A + 6mm / 8mm + 12A + 8mm / 10mm + 12A + 10mm we ş.m.

Spacer galyňlygy: 6mm / 9mm / 12mm / 16mm / 19mm we ş.m.

Doldurylan gaz: Howa / vakuum / inert gazy (Argon we ş.m.)

Ölçegi: Talap boýunça

Iň uly ululygy: 12000mm × 3300mm

Iň pes ululygy: 300mm × 100mm


  • Öňki:
  • Indiki: